Skip to main content

Christian Doppler Forschungs-gesellschaft

Österr. Forschungs-förderungs-gesellschaft

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Austria Wirtschaftsservice

Techniker-Cercle

Horizon2020-Marie Skłodowska-Curie actions


baudisLAB • Institute of Applied Synthetic Chemistry • Getreidemarkt 9/163, 1060 Vienna, Austria  stefan.baudis@tuwien.ac.at